LATAR BELAKANG

MAJLIS PERTANDINGAN KEMAHIRAN MALAYSIA (MPKM)

Pada 3 Mac 2010, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan Kementerian Sumber Manusia untuk menjadi urus setia induk Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia (MPKM) dan segala pengurusetiaan aktiviti pertandingan kemahiran di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pengurusetian aktiviti pertandingan kemahiran di peringkat kebangsaan dan antarabangsa juga turut akan diurus setia bersama dengan Kementerian Kerja Raya (KKR) bagi bidang-bidang yang berkaitan dengan binaan.

Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia (MPKM) merupakan suatu Majlis yang ditubuhkan bagi menjalankan fungsi-fungsi seperti berikut:

i. Menentukan dasar bagi penganjuran dan pengendalian penyertaan Malaysia di peringkat nasional dan antarabangsa iaitu Pertandingan WorldSkills Malaysia Belia (WSMB), Pertandingan WorldSkills  Malaysia Pengajar (WSMP), ASEAN Skills Competition (ASC), World Skills Asia (WSA) dan WorldSkills Competition (WSC).

ii. Mengesahkan standard dan kategori pertandingan bagi penganjuran pertandingan kemahiran.

iii. Menentukan penyertaan Malaysia dalam pertandingan kemahiran di peringkat antarabangsa.

iv. Menyelaras promosi latihan kemahiran sama ada di dalam dan luar negara melalui pertandingan.

v. Menggalak dan menggiatkan penajaan bagi bidang-bidang kemahiran dalam setiap pertandingan.

vi. Membentuk jaringan global dan glokal dalam konteks latihan kemahiran.

vii. Menyelaras keperluan peruntukan kewangan bagi aktiviti pertandingan kemahiran.